วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เพลงปลาวาฬ

เพลงปลาวาฬ
ปลาวาฬ ปลาวาฬ ปลาวาฬ ปลาวาฬว่ายน้ำเป็นฝอย
ปลาเล็ก ปลาน้อย ค่อยๆว่ายตามปลาวาฬ
ปลาวาฬนับ 1 2 3 4 5 ใครไม่ว่ายมาปลาวาฬจับตัว

ความรู้ที่อาจารย์ให้จ๊ะ

วันนี้อาจารย์พูดเกี่ยวกับงานวิจัยว่าควรจะทำอยางไร ท่านบอกว่าสาเหตของการทำโครงการก็คือ1.ปัญหางานวิจัยว่ามันเกิดจากอะไร


2.ข้อมูลที่ต้องการรู้3.เพื่อเรียนรู้และนำมาพัฒนาตนเอง


วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ตารางกิจกรรมประจำวัน

ตารางกิจกรรมประจำวัน

07.30-08.15 น. รับเด็กเป็นรายบุคคล

08.15-08.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ

08.30-08.50 น. สำรวจการมาโรงเรียน สันทนาการ

กิจกรรมกลางแจ้ง ตรวจสุขภาพเข้าห้องน้ำล้างมือ

09.10-10.00 น. รับประทานอาหารว่างเช้า

10.10-10.30 น. กิจกรรมในวงกลม

10.30-11.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ การเล่นตามมุม

11.00-12.00 น. ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน

12.00-14.00 น. นอนพักผ่อน

14.00-14.20 น. เก็บที่นอน ล้างหน้า

14.20-14.40 น. รับประทานอาหารบ่าย

14.40.15.00 น. เกมการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ความรู้ที่ได้รับ


วันนี้ได้ทำงานที่คั้งค้างหลายอย่างมากเสร็จแล้วหนึ่งอย่างทำตั้งนานกว่าจะได้ผิดแล้วผิดอีกแต่ก็ทำได้ และวันนี้ อาจารย์ก็สอนร้องเพลงด้วยร้องได้บ้างไม่ได้บ้างก็ ถั่วงามะพร้าวไป

สรุปงานวิจัย


ทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ว่าเด็กที่เรียนรู้ได้โดยใช้สื่อแบบใด สื่อจากภาพหรือสื่อจากของจำลอง และสื่อจากภาพร่วมกับของจำลอง โดยการให้เด็กจากโรงเรียนสังกัดอำเภอยะหริ่ง จ. ปัดตานี โดยทำแบบทดสอบ3 ฉบับ และแผนการสอนจำนวน5 แผน การสอน ผลที่ได้คือ เด็กเรียนรู้จากสื่อภาพร่วมกับภาพจำลองมีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กที่เรียนรู้ โดนการใช้สื่อจากภาพและสื่อจากของจำลอง

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ดีจังเลยวันนี้ได้เล่นcom.

วันนี้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หลายอย่างในสิ่งที่เคยเรียนรู้แล้วและยังไม่คยเรียนรู้ ได้เห็นภาพเคลื่อนไหวที่สวยงามตั้งหลายภาพด้วยแหละ